×

คำเตือน

JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING

 

 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

จำนวนที่เปิดรับ 30 คน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติทางการศึกษาต่อไปนี้ครบถ้วนทุกข้อ
1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร (ปวช.3) ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
2.กรณีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
3.ในกรณีที่ผู้สมัครมี GPAX ต่ำกว่า 2.50 การพิจารณาคัดเลือกให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2561
4.มีอายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร


กำหนดการรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ 19-22 กรกฎาคม 2561

 

ขั้นตอนการสมัคร มี 2 วิธี  ดังนี้

1.สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เลขที่ 259 หมู่ 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

2. download ใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. ค่าสมัคร 100 บาท โอนเข้าเลขที่บัญชี 520-243347-3 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญธนาคารไทยพาณิชย์และให้นำหลักฐานการชำระเงินฉบับจริงมาในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย

 

- ระเบียบการสมัคร

- Downlond ใบสมัคร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 045-523211

ในวันและเวลาราชการ  08.30 - 16.30 น.

golden goose pas cher golden goose pas cher golden goose pas cher sac michael kors pas cher hogan outlet hogan outlet hogan outlet online hogan outlet replica michael kors replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet replica michael kors outlet sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet outlet golden goose saldi outlet golden goose saldi nike tn pas cher tn pas cher louboutin pas cher louboutin pas cher